รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ นามผู้ดำรงตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง
1.
พระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์
พ.ศ. 2444
2.
พระยายอดเมืองขวาง
-
3.
พระยามหินทรบดี
-
4.
พรายาวรวิไชยวุฒิกร
-
5.
พระยาเพ็ชร์พิสัยศรีสวัสดิ์ (แมน วสันตสิงห์)
2461 - 2471
6.
พระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา)
2471 - 2481
7.
พระยาอมรฤทธิธำรง (พร้อม ณ ถลาง)
2481- 2484
8.
พระชาติตระการ (ม.ร.ว. จิตร์ คะเนจร)
2484 - 2485
9.
ขุนประสงค์สุขการี (ประสงค์ ลาภเจริญ)
2485 - 2488
10.
นายทวี แรงขำ
18 มิ.ย. 88 - 30 ก.ย. 89
11.
ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร ไตรกิตยานุกูล)
22 ต.ค. 89 - 30 ม.ค. 94
12.
นายอุดม บุญยประสพ
30 ม.ค. 94 - 30 มิ.ย. 95
13.
นายประเสริฐ กาญจนดุล
1 ก.ค. 95 - 12 มิ.ย. 2501
14.
พ.ต.อ. เนื่อง รายะนาค
16 มิ.ย. 01 - 28 ส.ค. 02
15.
นายสุทัศน์ สิริสวย
31 ส.ค. 02 - 30 มิ.ย. 03
16.
พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม
1 ก.ค. 03 - 30 ก.ย. 14
17.
นายวิสิษฐ์ ไชยพร
1 ต.ค. 14 - 15 ก.ค. 15
18.
นายอาษา เมฆสวรรค์
1 ต.ค. 15 - 1 ต.ค. 18
19.
นายชลอ ธรรมศิริ
1 ต.ค. 18 - 11 พ.ค. 20
20.
นายประเทือง สินธิพงษ์
22 พ.ค. 20 - 22 พ.ค. 23
21.
นายชัยยา พูนศิริวงศ์
1 ต.ค.23 - 30 ก.ย. 30
22.
นายไพรัตน์ เดชะรินทร์
1 ต.ค. 30 - 26 พ.ค. 34
23.
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
16 มิ.ย. 34 - 18 ต.ค. 36
24.
นายวีระชัย แนวบุญเนียร
18 ต.ค. 36 - 30 ก.ย. 39
25.
นายพลากร สุวรรณรัฐ
1 ต.ค. 39 - 11 ม.ค. 41
26.
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
12 ม.ค. 41 - 22 เม.ย. 44
27.
นายโกสินทร์ เกษทอง
23 เม.ย. 44 - 9 ต.ค. 45
28.
นายพิสิษฐ เกตุผาสุข
28 ต.ค. 45 - 4 มิ.ย. 46
29.
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์
5 มิ.ย. 46 - 12 พ.ย. 49
30.
นายวิชัย ศรีขวัญ
13 พ.ย. 49 - 30 ก.ย. 50
31.
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
1 ต.ค. 50 - 15 ก.พ. 52
32.
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
16 ก.พ.52 - 30 ก.ย.53
33.
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.55
34.
นายธานินทร์ สุภาแสน
8 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
35.
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
1 ต.ค.56 - 1 มิ.ย.57
36.
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
2 มิ.ย.57 - 30 ก.ย.58
37.
นายปวิณ ชํานิประศาสน์
1 ต.ค.58 - 29 มิ.ย.61
38.
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
6 ก.ค.61 - 30 ก.ย.62
39.
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.64
40.
นายประจญ ปรัชญ์สกุล
1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65
41.
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน