ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ปัญญา

ชื่อ นายชัชวาลย์ ปัญญา
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
 • นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 58
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 68
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
 • 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554-13 มกราคม2557 จ่าจังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มกราคม พ.ศ. 2557-26 มกราคม2558 นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 • 26 มกราคม พ.ศ. 2558 -27 กรกฏาคม2558 นายอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่่
 • 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558-9 พฤศจิกายน 2558 นายอำเภอเวียงหนองหล่อ (อำนวยการสูง) จังหวัดลำพูน
 • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558- 7 พฤศจิกายน 2559 นายอำเภอไชยปราการ (อำนวยการสูง) จังหวัดเชียงใหม่
 • 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559- 10 มกราคม 2565 นายอำเภอฝาง (อำนวยการสูง) จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 มกราคม พ.ศ. 25565- 16 ธันวาคม 2565 ปลัดจังหวัดตาก
 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 711
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300