ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร

ชื่อ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปีเกิด ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๐๗
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม
 • Master of environmental studies
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๙๔
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๔
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๔
 • หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.๒/๑) รุ่นที่ ๔
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒
ประวัติการทำงาน
 • ๒๕๓๑ ปลัดอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๕๓๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง
 • ๒๕๓๘ บุคลากร กรมการปกครอง
 • ๒๕๔๖ หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ๒๕๕๐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
 • ๒๕๕๐ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ๒๕๕๗ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
 • ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
 • ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 114
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300