ประวัตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ชื่อ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
วัน เดือน ปีเกิด 9 ตุลาคม 2503
คู่สมรส นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์
การศึกษา
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๘๐ วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตรผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ รุ่นที่ ๓ วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตรจ่าจังหวัด รุ่นที่ ๙ วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๘ วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๙ สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • หลักสูตรวปอ. รุ่นที่ ๕๗ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
 • นักการข่าว ๓ กรมประมวลข่าวกลาง (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗)
 • ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๗)
 • เจ้าพนักงานปกครอง ๔ สำนักการศึกษาท้องถิ่นกรมการปกครอง (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙)
 • นักวิชาการศึกษา ๕ สำนักการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓)
 • ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย (๒๑ มกราคม ๒๕๓๔)
 • ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕)
 • จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (๒ มกราคม ๒๕๔๔)
 • ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (๒๑ มกราคม ๒๕๔๕)
 • ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๕)
 • ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (๗ ธันวาคม ๒๕๕๒)
 • ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (๗ ธันวาคม ๒๕๕๔)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (๗ ธันวาคม ๒๕๕๕)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ปัจจุบัน)