ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

ชื่อ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
วัน เดือน ปีเกิด 19 กรกฎาคม 2515
คู่สมรส นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร
การศึกษา
 • ประถมและมัธยม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รุ่นที่ 63
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 44
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 • ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 132 กรมการปกครอง
 • นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57 สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
 • นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 2 กรุงเทพมหานคร
 • ระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System (ICS Practicum) ณ Washington D.C., Virginia & Arizona State, USA. (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) 2558
 • Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA 5) มหาวิทยาลัยมหิดล และ Massachusetts Institution of Technology (MIT) ,Boston, USA.(ทุนรัฐบาล) 2559
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2561
 • หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2564
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2022) สถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 2564
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กำกับดูแล (Regulator) รัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า 2565
ประวัติการทำงาน
 • 2539 - 2548 ปลัดอำเภอระดับ 3 - 7 จังหวัดตราด กระบี่ มุกดาหาร และจันทบุรี
 • 2548 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี
 • 2552 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
 • 2554 ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • 2556 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
 • 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 • 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
 • 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2565 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ ร้องเรียน 053112704
ประสานงาน 053112708
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300