ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายสำเริง ไชยเสน

ชื่อ นายสำเริง ไชยเสน
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย รุ่นที่ 60
 • สถาบันดำรงราชานุภาพ (บ.ม.ท.6)
 • สถาบันดำรงราชานุภาพ (บ.ม.ท.7)
ประวัติการทำงาน
 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 • ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 711
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300