ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายทศพล เผื่อนอุดม

ชื่อ นายทศพล เผื่อนอุดม
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • พ.ศ.2536-2539 ปลัดอำเภอวังโป่ง (จพง.ปค.3) จ.เพชรบูรณ์
 • พ.ศ.2541-2542 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2543-2544 ปลัดอำเภอปากช่อง (จพง.ปค.5) จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ.2445-2549 บุคลากร 6 งานความชอบและเครื่องราชย์ฯ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
 • พ.ศ.2549-2550 ปลัดอำเภอบางใหญ่ (จพง.ปค.7) จ.นนทบุรี ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.นนทบุรี
 • พ.ค.2550-2551 ปลัดอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • พ.ศ.2552-2553 หัวหน้ากลุ่มสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก.)
 • พ.ศ.2554-2556 หัวหน้ากลุ่มอาวุธปืนและวัตถุระเบิด สน.สก.
 • พ.ศ.2557-2558 นายอำเภอบ้านคา (อำนวยการต้น) จ.ราชบุรี
 • พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 (สรร.1) สำนักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก.)
 • พ.ศ.2558-2559 นายอำเภอแม่แจม (อำนวยการสูง) จ.เชียงใหม่
 • พ.ศ.2560 นายอำเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ.2560-2561 นายอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ.2561-2563 นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • พ.ศ.2563-2564 นายอำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
 • พ.ศ.2564-2565 ปลัดจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • พ.ศ.2565-8 ตุลาคม 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 • 8 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 114
E-mail -
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300