ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด

ชื่อ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การฝึกอบรม
 • นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) รุ่นที่ 1 : สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 : สำนักงาน ก.พ.ร.
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75 : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
 • พ.ศ. 2553 หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2554 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง
 • พ.ศ. 2556 หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2557 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2560 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2561 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2562 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
 • พ.ศ. 2565 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 • 16 ธันวาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 116 , 08 9203 2879
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300