ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์

ชื่อ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปีเกิด ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๐๗
การศึกษา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๕๖
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ ๖๔
ประวัติการทำงาน
 • ๒๕๓๖ ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ๒๕๔๗ จ่าจังหวัดเชียงราย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
 • ๒๕๕๑ ป้องกันจังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
 • ๒๕๕๕ นายอำเภออำนวยการต้น อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 • ๒๕๕๗ นายอำเภออำนวยการสูง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 • ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ๒๕๖๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 • ๒๕๖๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 115
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300