การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

มท.1 ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

              24 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

              พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในระดับพื้นที่ ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ซึ่งในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้เป็นการติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ที่ได้จัดทำคำของบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้บรรจุไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของประชาชน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงานที่กำหนดไว้ทุกระดับ เพื่อสามารถขับเคลื่อนได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

              นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,865,388.61 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา จำแนกเป็น พื้นที่ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่) พื้นที่ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 17.26% (2,167,971 ไร่) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 1,734,320 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 864,364 คน และเพศหญิง จำนวน 869,956 คน

              นายธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงใหม่ 3 ประเด็น คือ 1) การเพิ่มพลังการบริโภคและใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai’s Consumption Power-up) ด้วยการสร้างแรงดึงดูด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ชวนอยู่เชียงใหม่ให้นานขึ้น เร่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจ และจ้างงานและสร้างอาชีพ 2) การเตรียมพร้อมจัดการสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 โดยตั้งเป้าหมายลดจุด Hotspot/พื้นที่เผาไหม้ ลงร้อยละ 25 ด้วยการจัดทำแผนระดับหมู่บ้าน และแผนบริหารจัดการไฟฟ้าระดับจังหวัด และการกำหนดพื้นที่ Certified Safe Zone เป็นต้น และ 3) การสร้างความสามัคคีปรองดองภายในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมสำนักวัฒนธรรมเชียงใหม่ และกิจกรรมจิตอาสา นอกจากนี้ ได้นำเสนอความจำเป็นของเชียงใหม่ในระยะต่อไป ได้แก่ รถไฟฟ้าเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 การเชื่อมโยงเมืองเก่าและเมืองใหม่ และส่วนต่อขยายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

              นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการจัดงานพืชสวนโลก 2563 (Chaingmai Flower Expo 2020) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว

              พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ทุกคน ที่ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลในพื้นที่ระดับจังหวัดเชียงใหม่ จะได้กำกับ ติดตาม เร่งรัด ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ เร่งจัดทำข้อเสนอผ่านช่องทางคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มายังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งพิจารณาให้การสนับสนุน ซึ่งจะได้มีการติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโอกาสถัดไป

ข้อมูลอื่นๆ