โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ความเป็นมา

เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธุ์  2540  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จเยี่ยมราษฎรและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแปะ  ตำบลบ้านแปะ  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  และได้ทรงรับทราบข้อมูล บ้านขุนแตะ  จากราษฎรที่เข้าเฝ้าฯ  จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างที่บ้านขุนแตะ   หมู่  5  ตำบลดอยแก้ว  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยให้ดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ไก่,  เป็ด,  นกกระทา,  ปลา,  กบ,  ผึ้ง,  แกะ  ตลอดจนให้มีการเพาะเห็ด และปลูกไม้ใช้สอย  (ไม้ยูคาลิปตัส, สะเดา)   โดยจ้างแรงงานจากราษฎรที่มีฐานะยากจนภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง  มีการสร้างธนาคารข้าวพระราชทาน  โดยทรงมอบให้กองทัพบก และกองทัพภาคที่  3  เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลฟาร์มตัวอย่างดังกล่าว

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน

บ้านขุนแตะหมู่ที่  5  ตำบลดอยแก้ว  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  พิกัด  MA  477335  ระวาง  4745  IV  ความสูงจากระดับน้ำทะเล  1,200  เมตร  เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  ส่งเสริมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ   ให้มีรายได้เสริมจากการดำเนินการฟาร์ม
2.  เป็นแหล่งอาหารให้ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
3.  เป็นแหล่งข้อมูลในการถ่ายทอดกรรมวิธีของกิจกรรมที่ดำเนินการในฟาร์ม ที่ได้ผล ให้ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อดำเนินการเอง
4.  ข้อมูลของกรรมวิธีดำเนินการที่ได้ผลโดยเน้นให้ราษฎรสามารถดำเนินการเองได้  โดยให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากที่สุด
5.  ขยายพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณโครงการฯ

เป้าหมายโครงการ

ราษฎรในหมู่บ้านขุนแตะ  หมู่ที่  5  ตำบลดอยแก้ว  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  และขยายผลไปสู่ราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่ บ้านหินเหล็กไฟ  บ้านห้วยมะนาว   หมู่ที่  4,  บ้านห้วยส้มป่อย  และ  บ้านขนุน  1, 2, 3  หมู่ที่  8   รวม  5  หมู่บ้าน

งบประมาณ

ขอรับงบประมาณสนับสนุนดำเนินการจาก   คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ในปีแรก   และจากส่วนราชการปกติในปีต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน

กองทัพภาคที่  3  จัดตั้งกองอำนวยการโครงการฯ  จัดกำลังพลปฏิบัติงาน อำนวยการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ดังนี้
1.   ขั้นการจัดตั้ง ได้แก่ การดำเนินการสำรวจ  วางแผน  จัดชุดประสานงานและควบ   คุมพื้นที่  การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในการเตรียมความ พร้อมด้านต่างๆ  และการก่อสร้างโรงเรือน (ชั่วคราว)  ตามความจำเป็น  ใช้ระยะ เวลาประมาณ  3-5  เดือน
2.   ขั้นการส่งเสริม ได้แก่   การจัดทำโครงการ/กิจกรรมนำร่อง  อาจจะเป็นการทดลอง  และส่งเสริมไปพร้อมๆกัน    เน้นการให้ความรู้แก่ราษฎรผู้ที่จะเป็นเจ้าหน้าที่โครง การในอนาคต   ให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำเนินงานต่อไปได้    ตลอดจนการ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น   ระยะเวลาในการส่งเสริมประมาณ   3   ปี
3.  ขั้นดำเนินการเอง   ได้แก่การบริหารจัดการระบบในโครงการ   ให้สามารถดำเนิน งานและขยายผลไปยังหมู่บ้านบริวารอื่นๆ  มีความสมบูรณ์ในตัวเอง     สามารถ             ประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม    และมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ด้วย องค์กรในพื้นที่    ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ ต่อไป  ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ   2   ปี

การดำเนินงาน

การดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้  3  ขั้นตอนด้วยกัน  คือ
-ขั้นการจัดตั้ง
-ขั้นการส่งเสริม
-ขั้นดำเนินการเอง เพิ่มเติม

หน่วยงานหลัก/ผู้ประสานงาน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ฝ่ายโครงการพิเศษ โทรศัพท์/โทรสาร 053-281328,053-281390

หน่วยงานร่วมโครงการ

1.  สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการพัฒนา  โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  32
2.  กรมปศุสัตว์   โดย   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
3.  กรมประมง    โดย   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่
4.  กรมวิชาการเกษตร  โดย   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1  เชียงใหม่,   สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่
5.  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า  และพันธุ์พืช โดยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ     สวนป่าสิริกิติ์
6.  กรมชลประทาน   โดย   โครงการชลประทานเชียงใหม่
7.  อำเภอจอมทอง   โดย   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ