การประชุมจังหวัดเชียงใหม่

การประชุม

: ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่