โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ    (ดอยอินทนนท์ )    จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริเมื่อเดือนมีนาคม  2536  กับ   พลโทยิ่งยศ  โชติพิมาย  แม่ทัพภาคที่ 3   (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)   และเมื่อเดือนมีนาคม 2547 มีพระราชดำริ กับนายโกวิท  ปัญญาตรง  ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริกับความมั่นคง  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ณ    อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    สรุปความได้ว่าให้พิจารณาหนทางในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี  ซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากและใกล้จะสูญพันธ์ไปจากแผ่นดินไทย  เนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่าย ยังต่างประเทศและให้หน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน

อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สามารถขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าหายากได้เพิ่มมากขึ้น
2.  สามารถนำกล้วยไม้ป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
3.  ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
4.  ลดปัญหาการลักลอยนำกล้วยไม้ป่าออกมาจำหน่าย

งบประมาณ

1  งบปกติ                           จำนวน                                   บาท
2  งบกปร.                          จำนวน       2,165,101             บาท
3  งบอื่น ๆ (ระบุ)                  จำนวน                                   บาท

ผลการดำเนินงาน

1.  งานอำนวยการและบริหารโครงการ                 1              งาน
          งานอำนวยการ  ได้ทำงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานอำนวยการ ต่าง ๆรวมทั้งการเตรียมการรับเสด็จฯ
2.  งานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ                            1              ระบบ
          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3.  เรือนเพาะชำกล้าไม้                                     2              หลัง
          ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้จำนวน  2  หลัง  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
4.  งานอนุบาล  ดูแลรักษาและขยายพันธุ์กล้วยไม้ในเรืองเพาะชำ                        1              งาน
          ดูแลรักษาและขยายพันธุ์กล้วยไม้ในเรือนเพาะชำ และดูแล  อนุบาลกล้วยไม้ที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีต่าง ๆ
5.  งานศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ                1              งาน
          ศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี  ขยายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการประสานงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานหลัก/ผู้ประสานงาน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 
นายทศพร ธนามี ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 7วนายทศพร ธนามี ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 7ว  

หน่วยงานร่วมโครงการ

-