คู่มือ/ขั้นตอน

สรุปการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8) การประชุมทางไกลด้วยวีดีทัศน์ผ่านระบบ Zoom Meeting วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

(ร่าง) แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ.2569)

แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

การดำเนินงานปีงบประมาณปี 2564 การทำแผนปฏิบัติการงบประมาณปี 2565 การทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564- กันยายน 2569) จังหวัดสนองพระราชดำริ

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน/ศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และงบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

บันทึกการประชุม อพ.สธ.

เครือข่าย อพ.สธ.

การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ อพ.สธ. ด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)

แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก_ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก_สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คู่มือการดำเนินงาน_ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

คู่มือการดำเนินงาน_สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้้น ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5311 2703

email : [email protected]