วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ อาคารโสภณ คำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ,สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5 ,สวนสัตว์เชียงใหม่ ฯลฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานในกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรจวบจนปัจจุบัน
วันที่ 21 กันยายน 2563 ที่โรมแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเหนือ ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคระลอกใหม่ ที่อาจมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านสาธารณสุขของประเทศ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการงานระดับจังหวัด รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ แนวทาง นวัตกรรม และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งรูปแบบการประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การอภิปรายกลุ่มในประเด็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำกรอบการปฏิบัติงาน และแผนเผชิญเหตุรองรับการระบาดระลอกใหม่ ในระดับจังหวัด
วันที่ 20 กันยายน 2563 ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการข่วงละอ่อนเจียงใหม่ รวมใจสืบสาน เล่าขานวัฒนธรรม ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายวัชชิระ ขัติกุล รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกด้านวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมของเด็ก เยาวชน ทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเซียงใหม่ในการขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีให้เกิดการซึมซับในกลุ่มของเยาวชนยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงจากชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สภาเด็กและเยาวชนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง สถาบัน Embrace studio สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง และการจัดนิทรรศการด้านเด็กและเยาวชน อีกจำนวน 7 บูธ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนด้วย
วันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการ บูรณาการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทั้ง 25 อำเภอ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ