ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการร่วมให้บริการ -รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ -รับบริการด้านที่ดิน -ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ -ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ระวัง !!! ถูกหลอกไปทำงานเกาหลีผ่านเฟสบุ๊ค

********************

 

                     ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการ

"ประดับธงในดวงใจ" โดยการประดับธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.)  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก.) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคมของทุกปี

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนด ที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะของผู้จัดการแปลงตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงรุกของพื้นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงจากนักแสดง และจำหน่ายสินค้าการท่องเที่ยวหัตถอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสุขภาพ การจัดนิทรรศการให้ความรู้และแสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในด้านต่างๆ การประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตตามโครงการ “ต่อต้านคอรัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ อาคาร ๖ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ