รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขัดล้างลานวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยกลุ่มจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ประกอบด้วยผู้คนทุกเพศ ทุกวัยและหลากหลายอาชีพ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้สักการะ ได้ร่วมกันทำความสะอาดขัดล้าง ทั้งบันไดนาคขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ บริเวณรอบลานวัด และภายในลานรอบพระธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ โดยองค์กรทางศาสนา 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานการจัดงานวันรพี ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำทำบุยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตุลาการ ร่วมพิธี หลังจากนั้น เป็นพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ทายาทราชสกุลรพีพัฒน์ ผู้แทนนักกฎหมาย หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพสตรีในยุคไทยแลนด์ 4.0 และส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำที่ดีและมีศักยภาพ โดยมีคณะกรรมการสตรี และผู้นำสตรีจาก 25 อำเภอ เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ให้แก่สตรีจำนวน 25 คน จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเป็นขวัญกำลังใจให้สตรีได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ