คำสั่ง จ.ชม. ที่ 4280/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(***โดยใช้ผังมอบอำนาจแนบท้ายฉบับเดิม ไปชั่วคราวก่อน*** 053-112705 กลุ่มงานบุคคลฯ)

 

งานบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี การสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
25 ต.ค. 2558 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

และ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 31 ธ.ค.2558
พิธีทำบุญตักบาตร 1 ม.ค. 2559

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการร่วมให้บริการ -รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ -รับบริการด้านที่ดิน -ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ -ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

------------------------------------------------------------------------------------------------

                     ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการ

"ประดับธงในดวงใจ" โดยการประดับธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.)  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก.) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคมของทุกปี

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน” ว่า ตนเองรู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำจะออกไปพบปะพี่น้องประชาชนให้ครบทุกอำเภอ โดยวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะเดินทางไปเยี่ยมเยียน อ.เชียงดาว และ อ.ไชยปราการ พร้อมทั้งได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ หมายเลข ๐๘๙-๒๐๓-๐๔๐๘ และ ID line : ๕๒๓๘๘๑๐ และเฟซบุ๊ค : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ติดต่อได้โดยตรง ยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะได้นำมาช่วยกันแก้ไขให้ประชาชนคนเชียงใหม่อยู่ดีมีสุขต่อไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๓๒ แห่ง ดำเนินการรับเสด็จ ฯ ซึ่งที่ประชุมได้หารือและเตรียมการพร้อมรับปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยทุกหน่วยงาน เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ โดยขอให้ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันทำงานตามแนวทาง ๕ ข้อและขอให้ทุกส่วนฝ่ายโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและรู้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องที่อยากให้ช่วยกันคือปัญหาหมอกควันไฟป่า อีกทั้งยังขอให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสนองตอบแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายปวิณ ชำนิประศาสน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรุปเส้นทางที่เหมาะสมและออกแบบการพัฒนาโครงการ ประโยชน์ของโครงการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ