ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่12 มิ.ย. 67 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกิจการพิเศษและบริหารจัดการ เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11 มิ.ย. 67 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) ครั้งที่ 1/2567 โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐให้มีความเป็นปัจจุบันและรองรับภารกิจการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้น
วันที่ 11 มิ.ย. 67 ที่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "HER AWARDS,UNFPA THAILAND 2024: ประชากรหญิง ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย และองค์กรต่างๆ ที่อุทิศตนทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยเฉพาะด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง พัฒนาประเทศไทยในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
วันที่ 10 มิ.ย.67 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร นำส่วนราชการในพื้นที่ เปิดงาน "ฝาง" เมืองพืชผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ และผลไม้อื่นๆ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ