รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

1. การบริหารราชการทั่วไป

2. การดำเนินการทางวินัย

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Declaration of Intent The Administration with integrity of the Governor of Chiang Mai

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สนามบินเล็ก Chiangmai Airsports อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “CHIANGMAI AIR SHOW 2020” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจหลังฤดูกาลท่องเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการเป็นศูนย์กลางทางด้านการบิน และเพิ่มศักยภาพด้านการบินในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสันกำแพง รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ศูนย์กลางการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุง การเป็นเมืองการบินในอนาคต และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าถึงและมีแรงบันดาลใจด้านการบิน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดฯ และเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมประกวดจากทุกจังหวัดทั่วภาคเหนือ จำนวน 121 คน และจะได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพียง 8 คน แบ่งเป็น ชาย 4 คน หญิง 4 คน เพื่อเข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศต่อไป
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 62 ซึ่งเป็นข้าราชการ ทหาร ศาล ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ ครั้งที่ 23” ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ได้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในการทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทราบความเคลื่อนไหวด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ