โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 40 โครงการ แบ่งเป็น 9 กลุ่มได้แก่

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
6. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง
7. โครงการจัดที่ดินหมู่บ้านห้วยมะนาว
8. ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์สภาำพป่าไม้

1. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอไชยปราการ-เชียงดาว และพื้นที่ข้างเคียงจังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบไปด้วย
     -โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอไชยปราการ-เชียงดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 1(ห้วยสูน)
     -โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 2(ห้วยจะค่าน)
4. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง มีโครงการย่อยประกอบด้วย
     - โครงการกลุ่มเยาวชนเลี้ยงสัตว์ในพระสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง
3. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง

โครงการช่วยเหลือราษฎร

1. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีราถ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นทีอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

1. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก
2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

1. สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล
3. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง
4. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย
5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม
6. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน
7. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง
8. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์)
2. โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการตามแนวพระราชดำริ

1. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านสบหาด อำเภออมก๋อย
2. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแหง
3. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านลุ่มน้ำขาน-ลุ่มน้ำสา อำเภอสะเมิง

โครงการพระราชดำริในพระบรมวงศานุวงศ์

-โครงการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
1. โครงการเกษตรวิชญาฯ ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน(โครงการพัฒนาที่สวนบ้านกองแหะ)
-โครงการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ